Giáo dụcLớp 6

Bài tập câu khẳng định thì hiện tại đơn Tiếng Anh 6 có đáp án

Quà Yêu Thương xin giới thiệu đến các em tài liệu Bài tập câu khẳng định thì hiện tại đơn Tiếng Anh 6 có đáp án nhằm giúp các em luyện tập và chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích cho các em, chúc các em đạt thành tích cao trong học tập.

BÀI TẬP CÂU KHẲNG ĐỊNH THÌ HIỆN TẠI ĐƠN TIẾNG ANH 6 CÓ ĐÁP ÁN

Ex 1: Write:

1. he/ drink milk every day

2. he/ be a good student

3. his dog/ bark

4. Tim/ study French quite well

5. we/ make dinner at the weekends

6. I/ leave work on time very often

7. she/ meet her brother every week

Ex2. Read then choose the best answer

1. The police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a white coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Lucy go/ goes window shopping seven times a month.

5. She have/ has a pen.

6. Mary and Marcus cut/ cuts people’s hair.

7. Mark usually watch/ watches TV before going to bed.

8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.

Ex3. Write the verb in correct form

1. I usually (go) to school.

2. They (visit) us often.

3. You (play) basketball once a week.

4. Tom (work) every day.

5. He always (tell) us funny stories.

6. She never (help) me with that!

7. Martha and Kevin (swim) twice a week.

8. In this club people usually (dance) a lot.

9. Linda (take care) of her sister.

10. John rarely (leave) the country.

11. We (live) in the city most of the year.

12. Lorie (travel) to Paris every Sunday.

13. I (bake) cookies twice a month.

14. You always  (teach) me new things.

15. She (help) the kids of the neighborhood.

ĐÁP ÁN

Ex1

1. He drinks milk every day

2. He is a good student

3. His dog barks

4. Tim studies French quite well

5. We makes dinner at the weekends

6. I leave work on time very often

7. She meets her brother every week

Ex2

1. catch

2. wears

3. drink

4. goes

5. has

6. cut

7. watches

8. teaches

ex3:

1. goes

2. visit

3. play

4. works

5. tells

6. helps

7. swim

8. dance

9. takes

10. leaves

11. live

12. travels

13. bake

14. teach

15. helps

……..

Trên đây là toàn bộ nội dung của tài liệu Bài tập câu khẳng định thì hiện tại đơn Tiếng Anh 6 có đáp án, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

  • Bài tập câu phủ định thì hiện tại đơn Tiếng Anh 6 có đáp án
  • 48 câu trắc nghiệm thì hiện tại đơn có đáp án

Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button