Giáo dụcLớp 6

Bài tập thì tương lai đơn Tiếng Anh 6

Quà Yêu Thương xin giới thiệu đến các em tài liệu Bài tập thì tương lai đơn Tiếng Anh 6​​ nhằm giúp các em luyện tập và chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích cho các em, chúc các em đạt thành tích cao trong học tập.

BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN TIẾNG ANH 6 CÓ ĐÁP ÁN

1. Chia dạng đúng của động từ (Thì tương lai đơn)

Jim asked a fortune teller about his future. Here is what she told him:

 1. You (earn) a lot of money.
 2. You (travel) around the world.
 3. You (meet) lots of interesting people.
 4. Everybody (adore) you.
 5. You (not / have) any problems.
 6. Many people (serve) you.
 7. They (anticipate) your wishes.
 8. There (not / be) anything left to wish for.
 9. Everything (be) perfect.
 10. But all these things (happen / only) if you marry me.

II. Hoàn thành câu

 1. The film __________ at 10:30 pm. (to end)
 2. Taxes __________ next month. (to increase)
 3. I __________ your email address. (not/to remember)
 4. Why __________ me your car? (you/not/to lend)
 5. __________ the window, please? I can’t reach. (you/to open)
 6. The restaurant was terrible! I __________ there again. (not/to eat)
 7. Jake __________ his teacher for help. (not/to ask)
 8. I __________ to help you. (to try)
 9. Where is your ticket? The train __________ any minute. (to arrive)
 10. While the cat’s away, the mice __________. (to play)

III. Tìm và sửa lỗi sai

 1. I am going shopping with my best friend tomorrow.
 2. If she loves her job, what do she do?
 3. We spend three weeks in Korea with our parents to find out.
 4. The plant die because of lack of sunshine.
 5. I think my teacher remember to do everything.
 6. If it stop raining soon, they will play football in the yard.

IV. Sử dụng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh

 1. He/wish/Bin/come/party/next week.
 2. If/she/not/learn/very hard/,/she/not/pass/test.
 3. Minh/take/the zoo/next Sunday?
 4. I/believe/Huynh/recover/illness/soon?
 5. They/drink/in the same restaurant/next week.
 6. Lan/hope/her boyfriend/not/make/too/noise/do/homework.

V. Bài tập mở rộng thì tương lai 

 1. Tomorrow I ________ (paint) all day.

A. will be painting

B. will paint

C. will be paint

 1. By the time we get there, the store ________ (close).

A. will close

B. will have closed

C. closed

 1. I ________ (see) you tomorrow at 3:00 PM.

A. will see

B. see

C. will be seeing

 1. After we finish this video, I ________ (see) all of this director’s movies.

A. will see

B. will be seeing

C. will have seen

 1. P1: Can I come over in an hour? P2: No, I ________ (clean) the house.

A. will clean

B. will be cleaning

C. clean

 1. This time next week I ________ (drink) wine in Argentina.

A. will drink

B. drink

C. will be drinking

 1. She doesn’t realize what kind of person he is, but she ________ (find out).

A. will find out

B. will be finding out

C. will have found out

 1. She insulted me. I ________ (speak) to her again!

A. will never speak

B. will never be speaking

C. will have never spoken

 1. If he continues drinking so fast, he ________ (drink) the whole bottle by midnight.

A. will drink

B. will have drunk

C. will be drinking

 1. She ________ (tell) me when her birthday is.

A. will not have told

B. will not be telling

C. won’t tell

ĐÁP ÁN

I.

 1. will earn
 2. will travel
 3. will meet
 4. will adore
 5. will not have
 6. will serve
 7. will anticipate
 8. will not be
 9. will be
 10. will only happen

II.

 1. The film will end at 10:30 pm.
 2. Taxes will increase next month.
 3. I will not remember your email address.
 4. Why will you not lend me your car?
 5. Will you open the window, please? I can’t reach.
 6. The restaurant was terrible! I will not eat there again.
 7. Jake will not ask his teacher for help.
 8. I will try to help you.
 9. Where is your ticket? The train will arrive any minute.
 10. While the cat’s away, the mice will play.

III.

 1. am going ➔ will go
 2. do she do ➔ will she do
 3. spend ➔ will spend
 4. die ➔ will die
 5. remembers ➔ will remember
 6. stop ➔ stops

IV.

 1. He wishes Bin will come his party next week.
 2. If she doesn’t learn very hard, she won’t pass the test.
 3. Will Minh take to the zoo next Sunday?
 4. I believe Huynh will recover from her illness soon.
 5. They will drink in the same restaurant next week.
 6. Lan hopes her boyfriend won’t make too much noise to do her homework.

V.

 1. A
 2. B
 3. A
 4. C
 5. B
 6. C
 7. A
 8. A
 9. B
 10. C

……..

Trên đây là toàn bộ nội dung của tài liệu Bài tập thì tương lai đơn Tiếng Anh 6, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

 • Ôn tập kiến thức mạo từ trong Tiếng Anh
 • Bài tập tự luận về danh từ có đáp án

Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button