Giáo dụcLớp 6

Bài tập tiếng Anh ôn hè lớp 5 lên lớp 6

HỌC247 giới thiệu đến các em một số bài tập ôn tập trong kì nghỉ hè, nhằm giúp các em ghi nhớ kiến thức chuẩn bị cho kì học mới.

BÀI TẬP ÔN HÈ

MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 LÊN LỚP 6

 

Đề 1

I. Odd one out

1.         A. one                         B. five                                     C. second                    D. nine

2.         A. my                          B. your                                    C. his                          D. she

3.         A. geography              B. housework                             C. history                    D. math

4.         A. farmer                     B. driver                                  C. flower                     D. teacher

5.         A. it                             B. in                                        C. on                           D. at

6.         A. morning                  B. thanks                                 C. evening                   D. afternoon

7.         A. fifteen                    B. fourteen                              C. night                       D.three

8.         A. am                          B. old                                      C. are                           D. is

III/ Read this passage carefully then answer the following questions

            His name is Minh. He teaches English in a big school in town. The school is not near his house so he travels to work by motorbike. He often leaves his house at 6.30 in the morning and goes home at 11.30. He has lunch at twelve o’clock. In the afternoon, he doesn’t go to school, he reads books, watches TV and plays sports. He likes his job very much.

1. Is Mr Minh a farmer? ……………………………………………………………………………………

2. How does he travel to work? …………………………………………………………………………….

3. What time does he leave his house? ……………………………………………………………………..

4. What does he do in the afternoon? ………………………………………………………………………

5. Does he like his job very much? …………………………………………………………………………

IV/ Write a paragraph about yourself, using the questions below as cues.

– What’s your name?          – How old are you?        – Which class are you in?

– Who do you live with?

– What do you do everyday?

Beginning with:  My name is …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Đề 2

I. Khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D thay cho từ em cho là đúng nhất để hoàn thành các câu sau đây (1.0 điểm)

1.  She ………………. to the radio in the morning.

            A. listens                     B. watches                  C. listen                       D. sees

2. My friend ………………. English on Monday and Friday.

            A. not have                B. isn’t have                C. don’t have              D. doesn’t have

3. I am  ……….., so I don’t want to eat any more.

            A. hungry                    B. thirsty                     C. full                          D. small

4. I’m going to the ……………….. now. I want to buy some bread.

            A. post office              B. drugstore                C. bakery                     D. toystore

5. Is this her …………………?

            A. erasers                    B. books                      C. an eraser                 D. eraser

6.  ………………… long or short?

            A. Does Mai have hair                                    B. Is Mai’s hair

            C. Does Mai’s hair have                                  D. Is hair of Mai

7. I need  a large ………….. of toothpaste.

            A. bar                          B. can                          C. tube                                    D. box

8. It’s seven thirty and Minh is late…………….. school.

           A. for                          B. at                            C. to                            D. in

Trên đây là trích dẫn tài liệu Bài tập ôn hè tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6. Để xem được đầy đủ tài liệu các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về. Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button