Giáo dụcLớp 6

Bài tập trắc nghiệm ôn tập Unit 11 Tiếng Anh 6 có đáp án

Quà Yêu Thương xin giới thiệu đến các em tài liệu Bài tập trắc nghiệm ôn tập Unit 11 Tiếng Anh 6 có đáp án nhằm giúp các em luyện tập và củng cố kiến thức đã học. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích cho các em, chúc các em đạt thành tích cao trong học tập.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP UNIT 11 TIẾNG ANH 6

CÓ ĐÁP ÁN

Bài 1: Tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại.

1. a. bottle                b. packet              c. dozen                d. box

2. a. tea                    b. oil                      c. soda                d. milk

3. a. beef                   b. fish                     c. chicken          d. soap

4. a. sandwich            b. want                 c. like                  d. need

5. a. breakfast            b. lunch                 c. eat                d. dinner

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6. Can I …. you?

a. help               b. to help                c. helping                 d. help to

7. A glass of orange juice, please. Here …. .

a. are you            b. you are               c. are they              d. they are

8. A hamburger. Is there …. else?

a. any                    b. some                 c. anything                d. something

9. “How much …. ?” “Two thousand dong.”

a. are there              b. there are                 c. they are                   d. are they

10. I’d like a …. of toothpaste, please?

a. bowl                  b. tube                    c. box                     d. a bottle

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11. I need 200 grams of beef and a dozen of eggs.  

           A                     B           C                 D

12. How many rice does his mother want?  

                  A             B     C               D

13. I would like to sandwich and a glass of milk, please?  

            A                      B        C               D

14. At the canteen, a bowl noodles is 8,000 dong.

       A  B                             C          D

15. A lemon juice is 3,000 dong and a apple juice is 6,000 dong.

      A                     B                     C  D

Bài 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau.

Thu is Phong’s sister. She lives (16)…. American. She gets up late. She starts work at ten o’ clock. She doesn’t have breakfast. She has a sandwich (17)…. lunch at twelve o’clock. She (18)…. work at seven o’clock. She has dinner ….(19) home. She usually has some fish, potatoes, lettuces and a banana. Banana is her (20)…. Fruit.

16. a. in              b. at                 c. on                       d. of

17. a. of              b. when            c. to                      d. for

18. a. finish            b. finishs              c. finishes            d. is finishing

19. a. in                  b. at                     c. on                   d. from

20. a. hungry           b. favorite             c. healthy          d. dangerous 

Bài 4: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.

21. a. gram             b. canteen                 c. sandwich              d. chocolate

22. a. packet           b. egg                      c. lecture                 d. lemon

23. a. dozen            b. store                   c. orange                d. sport

24. a. lunch             b. tube                    c. hundred               d. much

25. a. brown            b. now                   c. bowl                       d. how

Bài 5: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

26. A kilo of rice. What …. would you like?

a. anything             b. something             c. else                  d. (để trống)

27. What would you like …. breakfast?

a. for               b. when               c. to                  d. of

28. I ….beef. Beef is my favorite food.

a. like              b. would like              c. want            d. would want

29. How much is this …. of cooking oil?

a. glass              b. box               c. bottle                d. bar

30. He is having lunch …. the canteen.

a. in               b. at                  c. on                     d. of

Bài 7: Tìm lỗi sai.

11. I’d like a sandwich and a glass lemon juice, please.  

       A   B                       C                  D

12. How many is that packet of milk?  

                 A          B               C   D

13. Can you go to the store for I?  

        A          B  C                      D

14. How many oranges would he want?  

                  A         B         C     D

15. I like fried egg but my brother does.

                 A      B          C                D

Bài 8: Khẳng định sau là True, False hay No information (chưa có thông tin).

Hi! I’m Lan. I live in Ha Noi in Viet Nam. I work in a bookshop. I usually have lunch at half past eleven. I’m in a vegetarian, so I don’t eat meat. I love vegetables, all vegetables. They’re good for your health. I don’t drink coffee. I don’t like it. But I drink a lot of tea.

Vegetarian (n): người ăn chay.

16. Lanworks in a bookshop.

a. True                b. False                     c. No information

17. Shedoesn’t usually have breakfast.

a. True                b. False                    c. No information

18. Lan doesn’t eat meat.

a. True                 b. False                   c. No information

19. Vegetables are good for our health.

a. True                  b. False                    c. No information

20. Coffeeis her favorite drink.

a. True                 b. False                       c. No information

ĐÁP ÁN

Bài 1

1c 2b 3d 4a 5c

Bài 2

6a 7b 8c 9d 10b

Bài 3

11d 12a 13b 14c 15d

Bài 4

16a 17d 18c 19b 20b

Bài 5

21d 22a 23a 24b 25c

Bài 6

26c 27a 28a 29c 30a

Bài 7

31d 32a 33d 34c 35d

Bài 8

36a 37c 38a 39a 40b

……..

Trên đây là toàn bộ nội dung của tài liệu Bài tập trắc nghiệm ôn tập Unit 11 Tiếng Anh 6 có đáp án, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

  • Tổng hợp từ vựng Unit 9, 10, 11 Tiếng Anh 6
  • Bài tập trắc nghiệm ôn tập Unit 9 Tiếng Anh 6 có đáp án

Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button