Giáo dụcLớp 6

Bài tập trắc nghiệm ôn tập Unit 9 Tiếng Anh 6 có đáp án

Quà Yêu Thương xin giới thiệu đến các em tài liệu Bài tập trắc nghiệm ôn tập Unit 9 Tiếng Anh 6 có đáp án nhằm giúp các em luyện tập và củng cố kiến thức đã học. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu bổ ích cho các em, chúc các em đạt thành tích cao trong học tập.

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP UNIT 9 TIẾNG ANH 6 CÓ ĐÁP ÁN

Bài 1: Tìm từ trái nghĩa với từ viết HOA.

1. SMALL                a. long                   b. big                  c. blue                   d. old

2. TALL                   a. short                  b. orange            c. quite                 d. full

3. FAT                     a. oval                   b. white               c. thin                   d. noisy

4. LIGHT                 a. yellow                b. round                c. careful              d. heavy

5. WEAK                 a. beautiful             b. strong              c. dangerous         d. brown

Bài 2: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau.

6. He lifts weights as a sport. He’s a …. .

a. gymnast                b. engineer               c. farmer             d. weight lifter

7. It’s a beautiful day. The sky is …. .

a. black                  b. blue              c. gray                 d. green.

8. ….her lips full or thin?

a. Are              b. Is               c. Do                 d. Does

9. ….color are her eyes?

a. Who                  b. What                c. How                      d. Where

10. He is …. between his sister and his brother.

a. sit                 b. sits                 c. siting                         d. sitting

Bài 3: Tìm lỗi sai.

11. She washes her long hair now.                                                              

        A       B      C     D

12. He is brushing his teeth every morning.

                   A          B    C                   D

13. He works on Monday to Friday.

       A      B     C                D

14. How many books do he have?

        A                  B     C        D

15. She goes to London by a plane.

        A    B    C                       D

Bài 4: Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn hội thoại sau.

Nam: (16)…. is that?

Lien: That’s Chi. She is my (17)…. .

Nam: What does she do?

Lien: She is a gymnast.

Nam: She is (18)…. . Is she (19)…. ?

Lien: No, she ….(20). She’s strong.

16. a. Who                   b. What                       c. Which                      d. How

17. a. brother               b. sister                         c. engineer                  d. farmer

18. a. tall, thin             b. tall and thin             c. tall or thin                d. tall but thin

19. a. beautiful            b. good                        c. old                           d. weak

20. a. isn’t                    b. doesn’t                     c. is                               d. not

Bài 5: Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại.

21. a. hand                b. fat              c. orange              d. black

22. a. chest              b. leg              c. red                    d. lifter

23. a. finger             b. light              c. thin                 d. big

24. a. nose              b. color             c. mother            d. monday

25. a. round            b. house             c. shoulder        d. mouth

Bài 6: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu.

26. She puts her …. over her ears.

a. legs             b. feet             c. hands               d. toes

27. ….does she do? She is a gymnast.

a. What              b. How             c. Who               d. Which

28. Look! The teacher …. .

a. come             b. comes              c. coming                  d. is coming

29. ….color are his eyes?

a. What               b. How                  c. When                  d. Where

30. Where is Lan? She …. in front of the television.

a. sit                b. sits               c. is siting                  d. is sitting

Bài 7: Tìm lỗi sai.

31. They cleaning their big house at six o’clock.  

         A         B               C             D

32. We go to school every mornings.    

             A  B    C                     D

33. Does he brush his teeth and takes a shower every morning?

         A           B                             C                                  D

34. The school is among the bookstore and the restaurant.  

                 A            B                  C          D

35. There is a tongue and thirty-two tooth in our mouth.  

                A        B                               C    D

Bài 8: Khẳng định sau là True, False hay No information (chưa có thông tin).

Miss Lee is a teacher. She is tall and thin. Her face is oval. Her hair is long and black. Her eyes are big and brown. Her nose is small. Her lips are red and full. She is beautiful. And she is a good teacher, too.

36. Miss Lee is a good teacher.

a. True                b. False                  c. No information

37. Miss Lee has an oval face.

a. True                 b. False                 c. No information

38. Miss Lee’s eyes are big and blue.

a. True                  b. False                c. No information

39. Miss Lee has white and small teeth.

a. True                  b. False               c. No information

40. Miss Lee is beautiful.

a. True                 b. False                c. No information

ĐÁP ÁN

Bài 1

1b 2a 3c 4d 5b

Bài 2

6d 7b 8a 9b 10d

Bài 3

11b 12a 13c 14c 15d

Bài 4

16a 17b 18b 19c 20a

Bài 5

21c 22d 23b 24a 25c

Bài 6

26c 27a 28d 29a 30d

Bài 7

31b 32d 33c 34b 35c

Bài 8

36a 37a 38b 39c 40a

……..

Trên đây là toàn bộ nội dung của tài liệu Bài tập trắc nghiệm ôn tập Unit 9 Tiếng Anh 6 có đáp án, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

  • Tổng hợp từ vựng Unit 9, 10, 11 Tiếng Anh 6
  • Bài tập ôn tập Unit 9, 10, 11 Tiếng Anh 6 số 2

Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button