Giáo dụcLớp 6

Bài tập tự luận chuyên đề thì hiện tại tiếp diễn trong Tiếng Anh năm 2020 có đáp án

Nhằm giúp các em có thêm tư liệu để ôn tập và chuẩn bị thật tốt cho các kì thi, hoc247 xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh tài liệu Bài tập tự luận chuyên đề thì hiện tại tiếp diễn trong Tiếng Anh năm 2020 có đáp án trường THCS Mỹ Hiệp. Tài liệu gồm các câu hỏi tự luận giúp các em ôn tập và tự đánh giá năng lực của mình sau khi học xong thì hiện tại tiếp diễn trong Tiếng Anh. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả hơn và đạt kết quả cao trong các kì thi sắp tới.

TRƯỜNG THCS MỸ HIỆP

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

BÀI TẬP TỰ LUẬN CHUYÊN ĐỀ

THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

MÔN: TIẾNG ANH 6

Năm học: 2020-2021

I. Add the “-ing”.

1. work: ______________

2. play: ______________

3. reply: ______________

4. hope: ______________

5. make: ______________

6. lie: ______________

7. go: ______________

8. show: ______________

9. drive: _______________

10. shop: _____________

II. Complete the sentences

1. It (get) ___________ dark. Shall I turn on the light?

2. You (make) _________ a lot of noise. Could you be quieter? I (try) __________ to concentrate.

3. Sue (stay) ____________ at home today.

4. John and Ed (cycle) ___________ now.

5. She (not watch) _____________ TV.

6. I (read) ______________ an interesting book.

7. The cat (play) __________ with the ball.

8. The cat (chase) _____________ the mouse.

9. The students (not be) ____________ in class at present.

10. They haven’t got anywhere to live at the moment. They (live) __________ with friends until they find somewhere.

III. Write the questions

1. Collin/ work/ this week?

_______________________________________

2. what/ you/ do?

_______________________________________

3. Jel/ drink/ tea/ now?

_______________________________________

4. Why/ you/ look/ at/ me/ like that?

_______________________________________

5. she/ study?

______________________________________

6. anybody/ listen/ to the radio/ or/ can/ I/ turn it off?

______________________________________

7. I/ be/ stupid?

______________________________________

8. we/ make/ a mistake?

______________________________________

IV. Read this conversation between Brian and Sarah. Put the verbs into the correct form

Sarah: Brian! How nice to see you! What (1)___________(you/ do) these days?

Brian: I (2)______________(train) to be a supermarket manager.

Sarah: Really? What’s it like? (3) _____________(you/ enjoy) it?

Brian: It’s all right. What about you?

Sarah: Well, actually I (4) _______________(not/ work) at the moment. I (5) _________(try) to find a job but it’s not easy. But I’m very busy. I (6) _________(decorate) my flat.

Brian: (7) ___________(you/ do) it alone?

Sarah: No, some friends of mine (8) ___________(help) me.

V. Supply the correct form of verbs in present continuous

1. My mother __________________ (buy) some food at the grocery store.

2. Luke __________________ (not study) Japanese in the library. He’s at home with his friends.

3. __________________ (she, run) down the street?

4. My cat __________________ (eat) now.

5. What __________________ (you, wait) for?

6. Her students __________________ (not try) hard enough in the competition.

7. All of Andy’s friends __________________ (have) fun at the party right now.

8. My neighbours __________________ (travel) around Europe now.

9. The little girl __________________ (drink) milk.

10. Listen! Our teacher __________________ (speak).

Key

I.

1. working

2. playing

3. replying

4. hoping

5. making

6. lying

7. going

8. showing

9. driving

10. Shopping

II.

1. is getting

2. are making – am trying

3. is staying

4. are cycling

5. is not watching/ isn’t watching

6. am reading

7. is playing

8. is chasing

9. are not being/ aren’t being

10. are living

III.

1. Is Collin working this week?

2. What are you doing?

3. Is Jel drinking tea now?

4. Why are you looking at me like that?

5. Is she studying?

6. Is anybody listening to the radio or can I turn it off?

7. Am I stupid?

8. Are we making a mistake?

—Để xem tiếp đáp án chi tiết, các em vui lòng đăng nhập vào trang hoc247.net để xem online hoặc tải về máy tính—

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bài tập tự luận chuyên đề thì hiện tại tiếp diễn trong Tiếng Anh năm 2020 có đáp án trường THCS Mỹ Hiệp. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng các bài tập này sẽ giúp các em học sinh có thêm tư liệu ôn tập và chuẩn bị thật tốt cho các kì thi.

Chúc các em học tốt! 

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button