Giáo dụcLớp 8

Bài tập về Although/ In spite of/ Despite có đáp án

Nhằm giúp các em có tư liệu tham khảo, chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp đến, Quà Yêu Thương đã biên soạn và gửi đến các em Bài tập về Although/ In spite of/ Despite có đáp án. Tài liệu gồm các dạng bài tập khác nhau và kèm theo đáp án sẽ giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả. Chúc các em học tập tốt!

BÀI TẬP VỀ ALTHOUGH/ IN SPITE OF/ DESPITE CÓ ĐÁP ÁN

Bài 1: Hoàn thành những câu sau đây với although/in spite of/because/because of

1. ………….. it rained a lot, we enjoyed our holiday.

2. I went home early ………………………….. I was feeling unwell.

I went to work the next day ………………………….. I was still feeling unwell.

3. I managed to get to sleep …………………………. there was a lot of noise.

I couldn’t get to sleep ………………………. the noise.

4. …………………. all our careful plans, a lot of things went wrong.

………………….. we’d phoned everything carefully, a lot of things went wrong.

5. She only accepted the job ………………………. the salary, which was very high.

She accepted the job …………………………… the salary, which was rather low.

Bài 2: Viết lại câu với although/ in spite of/ despite

1. Even though he usually tells lies, many people believe him.

2. Despite the fact that he got bad grade in the university entrance exam, he was admitted to the university.

3. Although she was out of money, she went shopping

4. In spite of missing the bus, we went to school on time.

5. Although the weather was bad, we had a wonderful holiday with a lot of interesting activities.

Bài 3: Hoàn thành các câu dưới đây bằng cách sử dụng although/ despite/ in spite of.

1………………….. the story of the film was good, I didn’t like the acting.

2. I really enjoyed the Water War…………………. most of my friends said it wasn’t a very good film.

3………………….. the film was gripping, Tom slept from beginning to end.

4. I went to see the film …………………. feeling really tired.

5………………….. careful preparation, they had a lot of difficulties in making the film.

Bài 4: Cho những câu dưới đây, hãy tìm và sửa lỗi sai (nếu có)

1. Although being a poor, Binh learnt very well.

2. Despite Sonay had completed this project, he went to sleep.

3. The flight wasn’t postponed although his foggy.

4. Although the heavily storm, I still went to school last Monday.

5. Despite Minh Anh was thirsty, she didn’t drink much.

Bài 5: Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi

1. Although his friend was sick, she still went to work yesterday.

=>  ……………………………………………………………………………………….

2. Despite her unkind behavior, we still love her.

=>  ……………………………………………………………………………………….

3. Despite the fact that Tony learnt very hard, he failed this test.

=>  ……………………………………………………………………………………….

4. Her brother really enjoy this job although the salary was very low.

=>  ……………………………………………………………………………………….

5. In spite of the dirty room, Salim didn’t clean it.

=>  ……………………………………………………………………………………….

6. Although there was the traffic jam, they went to the post office.

=>  ……………………………………………………………………………………….

7. Although my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers to the next city.

=>  ……………………………………………………………………………………….

8. The film poster is wonderful. I don’t like to see it.

=>  ……………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN

Bài 1

1. although

2. because

although

3. although

because of

4. in spite of

though

5. because of

in spite of

Bài 2

1. Despite the fact that he usually tells lies, many people believe him.

2. Although he got bad grade in the university entrance exam, he was admitted to the university.

3. Despite being out of money, she went shopping.

4. Although we missed the bus, we went to school on time.

5. Despite the bad weather, we had a wonderful holiday with a lot of interesting activities.

Bài 3

1. although

2. although

3. although

4. despite

5. in spite of

Bài 4

1. Although ➔ In spite of

2. Despite ➔ Although

3. although ➔ despite/in spite of

4. Although ➔ Despite/In spite of

5. Despite ➔ Although

Bài 5

1.Despite the fact that his friend was sick, she still went to work yesterday.

2. Although she behaves unkind, we still love her.

3. Although Tony learnt very hard, he failed this test.

4. Her brother really enjoy this job despite the low salary.

5. Although the room was dirty, Salim didn’t clean it.

6. Despite the traffic jam, they went to the post office.

7. In spite of the fact that my uncle was tired, he still drove a hundred kilometers to the next city.

8. Although the film poster is wonderful, I don’t like to see it.

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Bài tập về Although/ In spite of/ Despite có đáp án. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

  • Bài tập về thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn Tiếng Anh 8 có đáp án
  • Bài tập về tính từ trong Tiếng Anh có đáp án

Chúc các em học tập tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button