Giáo dụcLớp 7

Bài tập về mệnh đề chỉ sự nhượng bộ trong tiếng Anh

HỌC247 giới thiệu đến các em thực hành Bài tập về mệnh đề chỉ sự nhượng bộ.

BÀI TẬP VỀ MỆNH ĐỀ CHỈ SỰ NHƯỢNG BỘ

Exercise 1: Choose the best answer to complete these sentences.

1. _______ he likes chocolate, he tries not to eat it.

A. As                              B .Though                    C. Since                          D. Despite

2. He is a very intelligent boy, _______he is very lazy

A. but                             B. and                          C. or                               D. so

3. _______I moved house, I haven’t had much contact with those friends

A. though                        B. since                        C. because of                  D. so that

4. Last night we came to the show late _______the traffic was terrible.

A. although                     B. despite                     C. and                             D. because

5. Lan couldn’t pass the exam_______she was too lazy.

A. because                      B. because of               C. although                     D. in spite of

6. _______ his broken leg, he didn’t come to class yesterday.

A. because                      B. because of               C. despite                        D. so

7. _______there is a lot of noise in the city, I prefer living there.

A. despite                       B. in spite of                C. becacuse of                D. though

8. _______ the weather, we went sailing.

A. despite                       B. in spite of                C. although                     D. A and B

9. _______Hudson led early, he lost the race.

A. though                        B. although                  C. eventhough                D. all are correct

10. In spite of not speaking French, Mike decided to settle in Paris.

A. Eventhough Mike didn’t speak French, but he decided to settle in Paris.

B. Mike decided to settle in Paris despite he didn’t speak French.

C. Mike decided to settle in Paris though the fact that not speaking French.

D. Although Mike didn’t speak French; he decided to settle in Paris.

11. Mr Ba was late for the meeting though he took a taxi.

A. Even though taking a taxi, Mr Ba was late for the meeting.

B. In spite of taking a taxi, but Mr Ba was late for the meeting.

C. Mr Ba was late for the meeting despite the fact he took a taxi.

D. Mr Ba was late for the meeting although having taken a taxi.

12. We camt to the meeting on time though the traffic was heavy.

A. Despite the traffic was heavy; we came to the meeting on time.

B. In spite of the heavy traffic, we came to the meeting on time.

C. Even though the heavy traffic, we came to the meeting on time.

D. Although the traffic was heavy, but we came to the meeting on time.

13. Although he took a taxi, Bill still arrived late for the concert.

A. Bill arrived late for the concert whether he took a taxi or not.

B. Bill arrived late for the concert because of the taxi.

C. In spite of taking a taxi, Bill arrived late for the concert.

D. Bill took a taxi to the concert, but he couldn’t catch it.

14. Although she is rich, she can’t afford to buy the car.

A. She doesn’t have enough money to buy the car she likes.    

B. Rich as she is, she can’t afford to buy the car.

C. The car is too expensive for her to buy.                               

D. She wants to buy the car but it costs a lot.

15. Although Sue felt tired, she stayed up late talking to Jill.

A. Despite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.

B. In spite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.

C. Sue wouldn’t feel tired despite staying up late talking to Jill.

D. Sue stayed up late talking to Jill. As a result, she was tired.

………

Trên đây là trích dẫn tài liệu Bài tập về mệnh đề chỉ sự nhượng bộ. Để xem đầy đủ nội dung và thuận tiện cho việc thực hành các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về. Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button