Giáo dụcLớp 9

Bộ 5 đề thi thử vào lớp 10 năm 2021 môn Tiếng Anh Trường THCS Mỹ Phúc

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 là kì thi rất quan trọng đối với các học sinh lớp 9. Vì vậy, Quà Yêu Thương xin gửi đến các em tài liệu Bộ 5 đề thi thử vào lớp 10 năm 2021 môn Tiếng Anh Trường THCS Mỹ Phúc nhằm giúp các em làm quen với các dạng đề thi thử vào lớp 10. Hi vọng tài liệu sẽ là nguồn tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em.

BỘ 5 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 NĂM 2021 MÔN TIẾNG ANH

TRƯỜNG THCS MỸ PHÚC

1. Đề số 1

I/ MULTIPLE CHOICE:  Trả lời theo yêu cầu của từng câu hỏi

Câu1: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

The program was so ___________that half of them fell asleep.

A.boring                      B. bore                        C. bored                      D. boredom

Câu 2: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

Last night, I was watching TV ________my mother was cooking in the kitchen.

A.then                                     B. and                         C. when                       D.while

Câu 3: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

The bridge ___________in 2000.

A.was built                  B. built                        C. has been built         D. builds

Câu 4: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

If a disaster ____________in an area, people from the other areas will offer their help.

A.happen                     B. happened                C. is happened                        D. happens

Câu 5: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

They ______________ in that company for five years.

A.work                        B. have worked           C. worked                   D. are working

Câu 6:Chọn từ có trọng âm chính vào âm tiết có vị trí khác với những từ còn lại:

A. expensive               B. dormitory               C. agreement               D. vacation

Câu7: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

She likes watching the stars ________night.

A.at                             B.on                            C.for                            D.in

Câu 8: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

My father suggests ________a trip to the countryside on Saturday.

A.to have                    B.had                          C.have                         D.having

Câu 9: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

He loves his parents very much and wants them to be ___________.

A.happily                    B.happiness                 C.happy                       D. happiest

Câu 10: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

He’s never gone to school on Sunday, ___________?

A.has he                      B.is he                         C. hasn’t he                 D. isn’t he

Câu 11: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

Islam is the country’s official ______________in Malaysia.

A.region                      B. currency                  C. religion                   D.capital

Câu 12: Chọn từ (ứng với A, B, C hoặc D) khác với các từ còn lại:

A.plumber                   B. teacher                    C.engineer                   D.poetry

Câu 13: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

She can’t go to the party because she will have to _____________her little sister.

A.look up                    B.look for                    C.look after                 D.look at

Câu 14: Xác định từ / cụm từ có phần gạch dưới cần phải sửa để câu trở thành chính xác:

We had better to review this chapter carefully because we will have some questions on it

A                                B                          C                 D

Câu 15 :Chọn từ có trọng âm chính vào âm tiết có vị trí khác với những từ còn lại:

A.reputation                B.difficult                   C. possible                   D. excellent

Câu 16: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

John: Shall we go out to choose a birthday gift for Mary?  Peter: ___________________.

A.Good idea               B. Happy Birthday     C. Yes, please do        D.Are you sure ?

Câu 17: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

Lan is very tired.________, she has to finish her work before going to bed.

A.So                            B. Although                C. However                 D. Therefore

Câu 18: Xác định từ / cụm từ có phần gạch dưới cần phải sửa để câu trở thành chính xác:

The news about some recent disasters have been shown on TV.

                    A                 B                         C                     D

Câu 19: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

We’ll meet David, _________________comes from England.

A.whom                      B. that                                     C. which                      D. who

Câu 20: Chọn từ/ cụm từ thích hợp ( ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau:

– “ Where is Linh now?”

+ “ She ____________be in the school library.”

A.may                                     B. should                     C.will                          D.ought

II/ READING COMPREHENSIONĐọc đoạn văn và tìm từ  thích hợp được cho sẵn trong bảng để điền vào chỗ trống( Thí sinh chỉ ghi câu trả lời tương ứng với từng số thứ tự cho sẵn)

what                crowded         shelter            with                 glad                 strangely

gathered         scared             shining            happily           around            playing

It was a beautiful day. The sun was (1)_________, the sky was blue, and the weather was perfect. Lan was outside (2)_________with her dog, Skippy. All of a sudden, the dog began behaving(3)__________. She kept running(4)_____________ in circles. Lan ran home with the dog to tell her mother (5)_________Skippy was doing. Lan’s mother, Mrs. Quyen, told Lan that she heard on TV that there was a typhoon coming. Mrs. Quyen (6)___________ her family and told them to find (7)_________ in the home. Suddenly, the sky became very dark. The storm came (8)__________ strong winds and heavy rain. Mrs. Quyen and her family were (9)____________. But soon the storm finished and everyone was (10)___________. What a clever dog Skippy is. She saved Lan from being caught in the typhoon.

III/ WRITING:

A. Sử dụng các từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh:

1.  They / enjoy/ watch action films.

2.  Christmas Day/ people / receive/ greeting cards/ friends.

3.  Do you mind/ turn on/ light?

4.  Nam/ love/ play/ games.

B. Viết lại các câu sau đây sao cho nghĩa của câu thứ hai tương đương với  nghĩa của câu đã được cho sẵn:

1.She doesn’t have time to revise the lesson.

She wishes____________________________________________________________________

2. Ha Noi will be partially cloudy. It is the capital city of Viet Nam.

Ha Noi, ______________________________________________________________________

3. They have just produced a new kind of plants.

A new kind of plants ____________________________________________________________

4.”What will you do to help your mother?”, they asked him.

They asked ____________________________________________________________________

5.They started playing tennis in 2003.

They have _____________________________________________________________________

ĐÁP ÁN

I/ MULTIPLE CHOICE: ( 5 pts) ( 0,25 pt x 20 câu = 5 pts)

1

A

11

C

2

D

12

D

3

A

13

C

4

D

14

A

5

B

15

A

6

B

16

A

7

A

17

C

8

D

18

C

9

C

19

D

10

A

20

A

II/ READING COMPREHENSION : (2,5 pts) ( 0,25 pt x 10 từ = 2,5 pts)

1

shining

2

playing

3

strangely

4

around

5

what

6

gathered

7

shelter

8

with

9

scared

10

glad

III/ WRITING : ( 2,5pts)

A. ( 0,25 pt x 4 câu = 1 pt)

1. They enjoy watching action films.

2. On Christmas Day, people receive greeting cards from their friends.

3. Do you mind turning on the light?

4. Nam loves playing games.

B. ( 0, 25 pt x 6 câu = 1,5 pts)

1. She wishes she had time to revise the lesson.

2. Ha Noi, which is the capital city of Viet Nam, will be partially cloudy.

3. A new kind of plants has just been produced.

4. They asked him what he would do to help his mother.

5. They have played / have been playing tennis since 2003.

2. Đề số 2

Choose the word/phrase that best fits the space in each sentence.

1. Sam’s uncle, _______ is very rich, came to visit our orphanage.

A. that

B. who

C. whom

D. whose

2. Grapes have been a specialty and industrial crop of Ninh Thuan ___________ 1980.

A. the

B. in

C. from

D. since

3. Can you hold the ladder ______ while I climb up and pick the apples?

A. steady

B. rigid

C. solid

D. firm

4. “Excuse me. Where is the _______ office of UNICEF Vietnam located?”

A. leading

B. head

C. summit

D. central

5. After each period, we have a ____________ break.

A. five-minute

B. fifth-minute

C. five minutes

D. fifth-minutes

6. The conductor often collects the bus ________.

A. prices

B. fares

C. tariffs

D. fees

7. Golf is a very fun sport; ____________, it’s very expensive.

A. consequently

B. otherwise

C. on the other hand

D. furthermore

8. Where you are and whatever you do, keep this in _____________: honesty is the best policy.

A. mind

B. opinion

C. memory

D. thought

9. “Do you like Jane’s new flat?” – “_____.”

A. I don’t go there

B. She likes the new house

C. The rooms are rather small

D. Yes, I like her

10. Porter: “Shall I help you with your suitcase?”

Mary: “_______”

A. That’s very kind of you.

B. What a pity!

C. I can’t agree more.

D. Not a chance

11. What does this sign mean?

A. Tunnel warning lights will be turned on if a car has broken down.

B. Switch on warning lights if your car breaks down in the tunnel.

C. Use warning lights at all times when driving through the tunnel.

D. Drivers who break the tunnel must switch on their warning lights.

12. What does this sign mean?

A. One-way traffic straight is ahead.

B. Two-way traffic straight is ahead.

C. You must turn left to join the road ahead.

D. You must turn right to join the road ahead.

Read the article about Howard Bonnier.

Are sentences below ‘Right’ or ‘Wrong’ ? If there is not enough information to answer ‘Right’ or ‘Wrong’, choose ‘Doesn’t say’.

HOWARD BONNIER

Bray is a beautiful village about fifty kilometers west of London. A young Englishman named Howard Bonnier opened a restaurant called The Palace there about three and a half months ago. Not many people in Britain know Mr. Bonnier’s name yet, but he’s already quite famous in France. This is because he has written in French magazines about almost all the best restaurants in that country. He’s only 29 years old.

When Howard was a teenager, he often went to restaurants with his mother and father. He liked doing this so much that he decided not to buy lots of clothes and CDs; instead, he used his money to visit France and eat in good restaurants. He also bought a lot of French and English cookbooks – he says he has more than two hundred and fifty!

So why did he decide to open a restaurant? Simply because he loves cooking. Has it been an easy thing to do? He says it’s expensive to start your own restaurant and it’s much more difficult to cook for fifty people than to cook for your family, but he’s sure he’s done the right thing.

13. The Palace has been open for less than a year.

A. Right

B. Wrong

C. Doesn’t say

14. Lots of people in France know about Howard.

A. Right

B. Wrong

C. Doesn’t say

15. Howard’s parents took him out to restaurants.

A. Right

B. Wrong

C. Doesn’t say

16. Howard has always spent a lot of money on clothes.

A. Right

B. Wrong

C. Doesn’t say

17. What is the passage mainly about? 

A. The beautiful village of Bray

B. Howard Bonnier, a young restaurant owner in Bray

C. Howard Bonnier’s cookbooks

D. The Palace restaurant

18. It can be inferred from the passage that starting a restaurant is __________. 

A. cheap and easy

B. difficult but cheap

C. easy but expensive

D. expensive and difficult

Choose the word that best fits the blank space in the following passage.

A 65-year-old man from Wuhan appears to have 19  the coronavirus to his 27-year-old son living just outside of Ho Chi Minh City.

The father, along with his wife, had flown from Wuhan to the northern Vietnamese city of Hanoi on Jan. 13th. Four days later, after 20  southward in Vietnam, he developed a fever. On Jan. 22th, he arrived at an emergency department in Ho Chi Minh City.

Tests showed that the man was ill 21  2019-nCoV, and so he was put in isolation in the hospital and treated with a variety of antimicrobial drugs.

Though he has a number of chronic conditions, the man 22  from coronavirus. By Jan. 26th his “condition had improved,” doctors said. His wife is healthy and appears to have never become infected.

However, the couple’s otherwise healthy son, who met his father upon the latter’s arrival in central Vietnam on Jan. 17th, had developed a cough, 23  and loose stools, and went to the hospital in Ho Chi Minh City on Jan 22th.

24  the son had no history of travel to a 2019-nCoV-endemic region, at this point “his father was thought to be the source of infection,” doctors said.

Luckily, the son’s condition has improved and is now “stable,” doctors said.

Complete the sentence by changing the form of the word in capitals.

25. Reading books is one of the most interesting forms of _________. (ENTERTAIN)

26. It’s ___________ colder today than it was yesterday. (CERTAIN)

27. To be a good writer you need to be _____________. (IMAGINE)

28. He is one of the most effective __________ in this campaign. (ACTIVITY)

29. It’s ___________! I’ve won the lottery! (BELIEVE)

30. Thanks to technology, we can now _____________our culture for future generations. (PRESERVATION)

Rearrange the words in a correct order to make a complete sentence

31. but/ entertainment/ not/ bringing/ also/ only/ TV/ is/ information/ ./

32. things/ children learn/ that/ quickly/ it/ I find/ wonderful/ ./ 

Finish the sentence in such a way that it means the same as the sentence printed before it.

33. The number of foreign tourists to Vietnam has greatly increased over the last few years.

=> There has ………………………………………………………………….

34. It is acknowledged that Vietnam had complete control over SARS from a very early stage of the epidemic.

=> Vietnam is ………………………………………………………………..

35. “Please do not litter as you are walking along the coast”, the guard said to us.

=> The guard …………………………………………………….

36. He needs to talk to the psychologist about his current situation.

=> It is necessary . ………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN

1 – B; 2 – D; 3 – A; 4 – B; 5 – A; 6 – B; 7 – C; 8 – A; 9 – C; 10 – A;

11 – B; 12 – B; 13 – A; 14 – A; 15 – A; 16 – B; 17 – B; 18 – D;

19 – transmitted; 20 – traveled; 21 – with;

22 – covered; 23 – vomited; 24 – in addition to;

25 – entertainment; 26 – certainly; 27 – imaginative;

28 – activists; 29 – unbelievable; 30 – preserve;

31 – TV is not only bringing education but also entertainment.

32 – I find it wonderful that children learn things quickly.

33 – There has a greatly increase in the number of foreign tourists to Vietnam over the last few years

34 – Vietnam is acknowledged to have completely controlled SARS from a very early stage of the epidemic.

35 – The guard told us not to liter as we were walking along the coast.

36 – It is necessary for him to talk to the psychologist about his current situation. 

3. Đề số 3

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

1. A. achievement       B. chemist       C. chance        D. cheerful

2. A. sewage                 B. nuclear        C. groom         D. erupt

Choose the word that has the different stress.

3. A. collapse  B. volcano       C. festival       D. appliance

4. A. forecast  B. disaster      C. carriage       D. furniture

Choose the word or pharse (A, B, C or D) that best fits the blanks space.

5. Who looks______________your children when you are away from home?

            A. after           B. for   C. to    D. at

6. She is very tired.______________; she has to finish her homework

            A. Moreover    B. However    C. So   D. And

7. What quality made him different _______________others?

            A. from           B. for   C. with D. in

8. If people stop using dynamite for fishing, a lot of sea creatures will be well____________.

            A. preserve      B. preserved   C. preserving   D. presevation

9. Scientists are looking for an __________way to reduce energy consumption

            A. effective     B. effectively  C. effect          D. effection

10. The weather____________nice yesterday

            A. were           B. was C. will be        D. has been

11. She suggested ______________money for the poor people in the region

            A. to save        B. saved          C. saving        D. save

12. We think that Mother’s Day should be celebrated _______________

            A. nationwide B. national       C. nation         D. native

13. Auld Lang Syne is a song ____________is sung on New Year’s Eve

            A. who B. whose         C. whom         D. which

14. My Aunt Judy is the women ____________is holding Jack.

            A. who            B. whose         C. whom         D. which

Choose the underlined word or pharse (A, B, C or D) that needs correcting.

15. Tet is a festival which occurs on late January or early February. [in]

            A                    B                C                            D

16. Man’s whole environment are being changed in a serious way. [is]

                                    A           B                 C                 D

17. We are getting some electrical from nuclear power stations [electricity]

              A                             B                    C         D

18. He’s going to the post office although he wants to send a letter. [because]

                         A                              B               C          D

Decide which of the options (A, B, C, or D) is the best answer.

Everyone wants to reduce (19) _____. But the pollution problem is as complicated as it is (20)____. It is compltcated because much pollution is caused by things that benefit people. For example, (21)_____ from automobiles causes large percentage (22)______air pollution.

But the automobike provides transportation to millions of people. (23)_____ discharge much of the material that pollutes air and water, but factories give employment to a large number of people. Thus, to end or greatly (24)_____ pollution immediately people would have to stop using many things that benefit them. Most people do not want to do that, of course. But pollution can be gradually reduced in several ways. (25)______ and engineers can work to find ways to lessen the amount of pollution that such things as automobiles and factories cause. Governments can pass and enforce laws that (26)_____ businesses and individuals to stop, or cut down on certain polluting activities.

19.       A. pollute        B. pollution    C. polluted      D. polluting

20.       A. seriousness B. serious        C. seriously     D. serioused

21.       A. exhaust      B. exhausted   C. exhaustedly D. exhauster

22.       A. to                B. with             C. in                D. of

23.       A. Hills            B. Mountains  C. Factories    D. Rivers

24.       A. reducing     B. reduced      C. reduce        D. reduction

25.       A. Doctors      B. Engineers    C. Workers      D. Scientists

26.       A. require       B. Requires     C. required      D. requiring

Read the passage and then tick True or False.

The Intennet has rapidly developed and become part of our daily life. It is a very fast and convenient way to get information. People use the Internet for many purposes : education, communication, entertainment and commerce. The Internet helps people communicate with friends and relatives by means of e-mail or chatting.

However, the Internet has limitations. It is time-consuming and costly. It is also dangerous because of viruses and bad programs. On the other hand, the Internet users sometimes have to suffer various risks such as spam or electronic junk mail and personal information leaking. So while enjoying surfing, be alert !

27. The main idea of the first paragraph is about advantages of the Internet. {F}

28. We can use the internet as a fast and convenient way to get information to study, communicate, entertain, buy and sell things. {T}

29. The disadvantages of the Internet are costly, time consuming and easy to get information from spam and viruses. {T}

30. With the help of the internet, we can get in touch with each other by means of e-mail or chatting {T}

WORD FORMS

31. Thai’s economy depends on_______________. (tour)   {tourism}

32. You have to keep your _______________ from that snake. (distant)    {distance}

33. Phuong and Ha are _______________related. (distant) {distantly}

34. They are _______________ greeted by the native. (warm)        {warmly}

35. The _______________ by the little girl was a great hit. (perform)        {performance}

36. She was_______________ to look at the big statue. (amaze)     {amazed}

37. To my_______________, the monkey can play the guitar. (knowledgeable)    {knowledge}

38. His result was _______________ exellent. (amaze)       {amazingly}

39. He was _______________ good at Math. (amaze)         {amazingly}

40. Small companies are _____________managed by the owners themselves. (normal)    {normally}

41. Brazillians played very _______________. (simple)      {simply}

42. Uncle Ho is a man of _______________. (simple)         {simplification}

43. This is a machine with a _______________ arm for picking up objects. (move)           {moving}

44. Nguyen Binh is one of the poets of the Romantic _______________. (move)   {monement}

45. English is one of the _______________subjects. (compel)        {compelling: extremly interesting}

46. I had a good _______________on this film. (impress)   {impression}

47. The air _______________in our city is worse and worse. (pollute)       {pollution}

48. Oil slicks, chemical waste, garbage are common_______________to our environment. (pollute)       {pollutants}

49. Air _______________does a lot of harm to our life. (pollute)    {pollution}

50. _______________the air must be limited to save our environment. (pollute)    {Polluting}

WRITING

51. People should stop experiments on animals.

 • Experiments on animals should be stopped.      

52. Ronaldo won the gold ball of FIFA.

 • The gold ball of FIFA was won by Ronaldo.     

53. In order to win the prize, he tried hard.

 • He tried hard so as to win the prize.        

54. Her father stood in the door way.

 • In the door way, stood her father.           

55. He has rarely seen such a big elephant.

 • Rarely has he seen such a big elephant.

56. Her mother sat in the armchair quietly.

 • In the armchair sat her mother quietly.   

57. The weather becomes so dangerous that we can’t go anywhere.

 • So dangerous does the weather become that we can’t go anywhere.    

58. We seldom get good marks.

 • Seldom do we get good marks.   

59. Susan feels proud of her son.

 • Susan’s son makes her feel proud.         

60. Thanh fell full because of the banana.

 • The banana made him full           

61. They are accustomed to drinking Coke.

 • They get used to drinking Coke. 

62. He used to go to school late.

 • He doesn’t go to school late any more.  

63. The baby cried because of the dog.

 • The baby was made to cry by a dog.       

64. The actor interests us a lot.

 • We are interested in the actor a lot.       

65. Their father looks after them well.

 • Their father took care of them well.        

66. We felt sad because of the bad result.

The bad result made us feel sad.

4. Đề số 4

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

1. A. change           B. charity        C. chopstick    D. character

2. A. depend          B. poet             C. equal           D. region

Choose the word whose main stress is placed differently from the others.

3. A. pagoda          B. grocery       C. institute      D. benefit

4. A. control           B. remote        C. access         D. advance

5. A. pollution        B. dynamite    C. production  D. protection

Choose the word (A, B, C or D) that best completes the sentence.

6. Do you often go out _________Saturday evenings?

            A. in    B. at    C. on   D. for 

7. Hoa likes reading and _________.

            A. so is Minh   B. Minh is too C. so does Minh         D. Minh does either

8. They don’t like milk and _________.

            A. neither do we        B. so do we     C. we do too    D. neither don’t we    

9. I have two brothers and we are _________at school.

            A. both            B. all   C. either          D. neither

10. The man_________we saw yesterday is a scientist.

            A. whom         B. who C. which          D. whose        

11. I feel _________in this book.

            A. interesting  B. interested   C. interest        D. interestingly          

12. Vietnam is a _________country.

            A. develop      B. developed   C. developing D. development         

13. There is _________time. Let’s hurry.

            A. a lot of        B. few C. a few          D. not much  

14. This house is _________of the three.

            A. old  B. older           C. oldest          D. the oldest

15. If it _________, we’ll have the party outside.

            A. rains            B. doesn’t rain           C. rained         D. didn’t rain 

16. If you know where she lives, let me_________.

            A. to know      B. knowing     C. know          D. knew

17. We’ll make the beach clean and _________again.

            A. polluted      B. dirty            C. awful          D. beautiful

18. It is impossible _________a newspaper without reading about the damage we are doing to the environment.

            A. open           B. opening       C. to open       D. opened

19. If you are late again, you_________the job.

            A. won’t lost   B. will lose      C. lost  D. will be lost

20. She never goes to the movies_________she is very busy.

            A. so    B. because of  C. if    D. because

Choose the words or phrases that needs correction.

21.Did the house broken when you were away? [Was]

      A                       B         C                      D

22. That is the girl whom Jim wants to marry her. [no words]

               A                 B                         C         D

23. Although it rained heavy, they went out last night. [heavily]

            A              B         C                  D

24.The accident happened in front of my house last night because the driver’s carelessness. [because of]

                                  A                    B                                      C                                  D

25. Does it take you three hours doing this task? [to do]

                       A                 B           C         D

Find the best choice to complete the passage below.

 Among the festivals (26)______ by some of Asian people is the Moon Cake Festival, also known (27)______ the Mid August Festival. Large numbers of small round moon cakes are eaten (28)______ this day, and children enjoy carrying colorful (29)______ lanterns come in all shapes; the most popular ones are shaped like fish, rabbits and butterflies. According to (30)______, the moon shines the brightest on the night of the Moon Cake Festival. As the moon rises, tables are placed (31)______ the house and women make offerings of fruit and moon cakes to the Moon Goddess.

26. A. celebrated    B. made           C. held             D. set

27. A. like                B. as                C. such as        D. ф

28. A. in                   B. for               C. at                D. on

29. A. wood             B. metal           C. paper         D. gold

30. A. they               B. them           C. it                 D. their

31. A. under             B. near             C. outside       D. around

Read the following passage and choose the best answers.

I often hear or read about “natural disaster”- the eruption of Mount St Helen, a volcano in the state of Washington: Hurricane Andrew in Florida; the floods in the American Midwest; terrible earthquakes all over the world; huge fires; and so on. But I’ll never forget my first personal experience with the strangeness of nature – “The London Killer Fog” of 1952. It began on Thursday, December 4th when a high –pressure system (warm air) cover southern England. With the freezing-cold air below, heavy fog formed. Pollution from factories, cars, and coal stoves mixed with the fog. The humidity was terribly high, there was no breeze at all. Traffic (cars, trains, and boats) stopped. People couldn’t see, and some walked onto the railroad tracks or into the river. It was hard to breathe, and many people got sick. Finally on Tuesday, December 9th, the wind came and the fog went away. But after that, even more people got sick, many of them died. { breeze: light wind}

32. Which natural disaster isn’t mentioned in the text?

            A. a volcanic eruption B. a flood        C. a hurricane  D. a tornado

33. What is his unforgettable person experience?

            A. the London killer                B. the heavy fog in London

            C. the strangeness of nature D. a high-pressure system

34. What didn’t happen during the time of the “London Killer Fog”?

            A pollution      B. humidity     C. heavy rain D. heavy fog

35. The traffic stopped because of _________.

            A. The rain      B. the windy weather  C. the humid weather  D. the heavy fog

Complete the second sentences without changing the meaning of the first sentences.

36. Hurry up or you will be late.

If you don’t hurry up, you will be late.         

37. Helen can play the piano better than Elizabeth.

Elizabeth cannot play the piano as well as Helen.   

38. Learning English is interesting.

It is interesting to study English.      

39. No one has answered the questions yet.

The questions haven’t been answered yet.   

40. I think it would be a good idea to take a train.

I suggest taking a train.         

5. Đề số 5

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.

1. A. campus           B. publish       C. supply         D. difficult

2. A. about              B. south           C. young         D. count

3. A. wanted           B. shouted       C. needed        D. helped

Choose the word whose main stress is placed differently from the others.

4. A. model             B. admire       C. happy          D. cover

5. A. scenery           B. hamburger  C. pagoda       D. grocery

Choose the word (A, B, C or D) that best completes the sentence.

6. It’s very kind _________you to help me.

            A. of    B. to    C. with D. for 

7. A free _________is guaranteed to every citizen.

            A. educated    B. education   C. educating    D. educational

8. AIDS is a newly-discovered and very _________disease.

            A. danger        B. dangerous  C. endangered D. dangerously           

9. Please _________your cigarette. I’m allergic to smoke.

            A. put aside     B. put off         C. put up         D. put out      

10. Let’s have a drink, _________?

            A. shall we     B. will we       C. shall you     D. do we        

11. They didn’t go on a picnic _________the weather was awful.

            A. so    B. although     C. because      D. because of 

12. Do you know the lady_________son is standing over there?

            A. who B. whom         C. which          D. whose        

13. I believe you because I know you are _________.

            A. true B. truth            C. truthful      D. truly           

14. Water _________at 100 degrees Celsius.

            A. boiling        B. boil C. is boiling     D. boils          

15. Laziness is normally the cause of _________.

            A. poor            B. poverty      C. richness       D. success      

16. This newspaper is _________every day. It’s a daily newspaper.

            A. publishing   B. published   C. publish        D. to publish

17. We are talking about the preservation of _________resources.

            A. natural       B. nature         C. naturally     D. naturalize

18. Everyone must take part in _________forests and increase forestation.

            A. protect        B. protecting  C. protection   D. protected

19. In order to save electricity, an ordinary 100-watt light bulb can be replaced by ________.

            A. an energy-saving bulb     B. a 1000-watt light

            C. an electric bulb                   D. a saving – energy bulb

20. _________we know her address, we will call you.

            A. Unless        B. Since           C. If    D. Therefore

Choose the words or phrases that needs correction.

21. When she came to my house this morning, I still slept. [was still sleeping]

                           A     B                            C                D

22. Is Fiona used to work late at the office? [working]

       A                B         C         D

23. He was punished because he did the test careless yesterday. [carelessly]

                         A              B            C                   D

24. The doctor told my father stop smoking because of his sickness. [to stop]

                          A                     B         C             D

25. They didn’t go on a picnic because of the weather was awful. [because]

                    A                                  B                C                   D

Find the best choice to complete the passage below.

Rice is (26)______by Vietnamese people every day. It often (27)______in tropical countries such as Vietnam, Thailand or Malaysia. The Chinese have also been growing rice for (28)______years. The seeds are planted in special beds to grow into young rice plants. Then they are taken to fields covered (29)______muddy water called paddies. The fields of rice look very (30)______After 3 or 5 months, the rice is ready to be picked. People often drain away water before colleting rice. Eating rice is a special action in the world. They don’t use spoons or forks to enjoy bowls of rice. (31)______, they use two short sticks known as chopsticks to put rice into their mouths. China and Vietnam are the two countries in which people use chopsticks very well.

26. A. used               B. taken           C. eaten          D. boiled

27. A. grows             B. keeps          C. plants          D. stays

28. A. thousands      B. thousand     C. thousand of D. thousands of

29. A. in                    B. by               C. with            D. of

30. A. beauty            B. beautiful    C. beautifully  D. the beauty

31. A. However       B. Moreover    C. Besides       D. Instead

Read the following passage and choose the best answers.

Children’s education is changing rapidly today. In the past, teachers made children sit still for hours. They made them memorize all sorts of things. In other words, children had to go on repeating things until they knew them by heart. Today, many teachers wonder if it possible to make children learn at all. They say you can only help them learn. They say you must let children learn and discover things for themselves.

32. What did teachers make children do in the past?

            A. stand for hours                   B. memorize everything

            C. repeat their homework       D. sit for days

33. Children in the past were made to learn everything_________.

            A. by head      B. by hand      C. by hair        D. by heart

34. Nowadays, many teachers say that they only _________.

            A. give children more homework       B. make children learn

            C. help children                     D. teach children at home

35. Today, the modern learning method is _________.

            A. Letting children play computer games

            B. making children read a lot of books

            C. doing homework for children

            D. letting children discover things for themselves

Complete the second sentences without changing the meaning of the first sentences.

36. No one in the group is younger than Mai.

Mai is the youngest in the group.     

37. “Where are you going on your holidays?” I asked them.

I asked them where they were going on their holidays.       

38. The luggage is too heavy for her to carry.

The luggage is so heavy that she cannot carry.        

39. He is tired, so he couldn’t score any goals.

If he weren’t tired, he could score some goals.        

40. I can’t play basketball well because of my height.

Because I am short, I can’t play basketball well.

Trên đây là toàn bộ nội dung Bộ 5 đề thi thử vào lớp 10 năm 2021 môn Tiếng Anh Trường THCS Mỹ Phúc. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

 • Bộ 5 đề thi thử vào lớp 10 năm 2021 môn Tiếng Anh Trường THCS Lộc Hạ
 • Bộ 5 đề thi thử vào lớp 10 năm 2021 môn Tiếng Anh Trường THCS Mỹ Hưng

Chúc các em học tập tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button