Giáo dụcLớp 6

Một số bài tập về cộng trừ số nguyên Toán lớp 6 năm 2019

MỘT SỐ BÀI TẬP CỘNG TRỪ SỐ NGUYÊN

TOÁN LỚP 6

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức sau:

1) 2763 + 152                                          2)(-7) + (-14)

3)(-35) + (-9)                                           4)(-5) + (-248)

5)(-23) + 105                                           6)78 + (-123)

7)23 + (-13)                                            8)(-23) + 13

9)26 + (-6)                                               10)  (-75) + 50

11)80 + (-220)                                        12) (-23) + (-13)

13)(-26) + (-6)                                        14 (-75) + (-50)

 

Bài 2: Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

1) (15 + 37) + (52 – 37 – 17)           

2) (38 – 42 + 14) – (25 – 27 – 15)     

3) –(21 – 32) – (–12 + 32)

4) –(12 + 21 – 23) – (23 – 21 + 10)   

5) (57 – 725) – (605 – 53)     

 6) (55 + 45 + 15) – (15 – 55 + 45)

7) (35 + 75) + (345 – 35 -75)                         

8) (2002 – 79 + 15) – (-79 + 15)

9) – (515 – 80 + 91) – (2003 + 80 – 91)        

10)  25 – (–17) + 24 – 12     

11) 235 – (34 + 135) – 100

12) ( 13 + 49) – ( 13 – 135 + 49)      

13) ( 18 + 29) + ( 158 – 18 – 29)

Bài 3 )Tính các tổng sau một cách hợp lí:

1) (-37) + 14 + 26 + 37        2/   (-24) + 6 + 10 + 24                 3) 15 + 23 + (-25) + (-23)

4) 60 + 33 + (-50) + (-33)    5) (-16) + (-209) + (-14) + 209   6) (-12) + (-13) + 36 + (-11)

7) -16 + 24 + 16 – 34          8) 25 + 37 – 48 – 25 – 37            9)2575 + 37 – 2576 – 29

10)* 34 + 35 + 36 + 37 – 14 – 15 – 16 – 17                     11)* 4573 + 46 – 4573 + 35 – 16 – 5

12)*32 + 34 + 36 + 38 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18

Bài 4: Tìm x thuộc Z:

a) -7 < x < -1                      b) -3 < x < 3     

c)   -1 ≤ x ≤ 6                     d)-5 ≤ x < 6

Bài 5: Tìm tổng của tất cả các số nguyên thỏa mãn:

1/   -4 < x < 3        2/   -5 < x < 5       3/    -10 < x < 6      4/     -6 < x < 5          5/   -5 < x < 2

6/   -6 < x < 0       7/      -1 ≤ x ≤ 4      8/  -6 < x ≤ 4     9/   -4 < x < 4     

Bài 6*. Tính tổng:

  1. 1 + (-2) + 3 + (-4) + . . . + 19 + (-20)
  2. 1 – 2 + 3 – 4 + . . . + 99 – 100
  3. 2 – 4 + 6 – 8 + . . . + 48 – 50
  4. – 1 + 3 – 5 + 7 – . . . . + 97 – 99

      5) 1 + 2 – 3 – 4 + . . . . + 97 + 98 – 99 – 100

Bài 7 : Cho (left| x right|, = ,3,;,left| y right|, = ,10) . Tính x + y

Bài 8**

  1. Chứng minh: A = 21 + 22 + 23 + 24 + … + 22010 chia hết cho 3; và 7.
  2. Chứng minh: B = 31 + 32 + 33 + 34 + … + 22010 chia hết cho 4 và 13.
  3. Chứng minh: C = 51 + 52 + 53 + 54 + … + 52010 chia hết cho 6 và 31.
  4. Chứng minh: D = 71 + 72 + 73 + 74 + … + 72010 chia hết cho 8 và 57.

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button