Giáo dụcLớp 8

Một số bài tập về Rút gọn phân thức Toán 8 năm 2019

BÀI TẬP RÚT GỌN PHÂN THỨC

TOÁN LỚP 8

Bài 1. Rút gọn các phân thức sau:

        a) (frac{{{x}^{2}}-16}{4text{x}-{{x}^{2}}},,(xne 0,,xne 4))    

b) (frac{{{x}^{2}}+4x+3}{2text{x}+6},,(xne -3))             

c) (frac{15text{x}{{(x+y)}^{3}}}{5y{{(x+y)}^{2}}},,(y+(x+y)ne 0))

        d) (frac{5(x-y)-3(y-x)}{10(x-y)},,(xne y))     

e) (frac{2x+2y+5x+5y}{2x+2y-5x-5y},,(xne -y))    

f) (frac{{{x}^{2}}-xy}{3text{x}y-3{{y}^{2}}},,(xne y,,yne 0))

        g) (frac{2text{a}{{text{x}}^{2}}-4text{ax}+2text{a}}{5b-5b{{text{x}}^{2}}},,(bne 0,,xne pm 1))                                                 

h) (frac{4{{text{x}}^{2}}-4text{x}y}{5{{text{x}}^{3}}-5{{text{x}}^{2}}y},,(xne 0,,xne y))         

        i) (frac{{{(x+y)}^{2}}-{{z}^{2}}}{x+y+z},,(x+y+zne 0))                                                             

k) (frac{{{x}^{6}}+2{{text{x}}^{3}}{{y}^{3}}+{{y}^{6}}}{{{x}^{7}}-x{{y}^{6}}},,(xne 0,,xne pm y))

Bài 2. Rút gọn các biểu thức.

            a) (frac{{{m}^{4}}-m}{2{{m}^{2}}+2m+2})                                               b) (frac{a{{b}^{2}}+{{a}^{3}}-{{a}^{2}}b}{{{a}^{3}}b+{{b}^{4}}})

            c) (frac{xy+1-x-y}{y+z-1-yz})                         d) (frac{ax+ay-bx-by}{ax-ay-bx+by});

e) (frac{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}-{{c}^{2}}+2ab}{{{a}^{2}}-{{b}^{2}}+{{c}^{2}}+2ac})                                          f) (frac{{{a}^{2}}-{{b}^{2}}}{{{a}^{2}}-a-b-{{b}^{2}}})

g) (frac{{{a}^{3}}+1}{2{{a}^{2}}+4a+2})                                       h) (frac{{{a}^{3}}({{b}^{2}}-{{c}^{2}})+{{b}^{3}}({{c}^{2}}-{{a}^{2}})+{{c}^{3}}({{a}^{2}}-{{b}^{2}})}{{{a}^{2}}(b-c)+{{b}^{2}}(c-a)+{{c}^{2}}(a-b)})

i) (frac{{{x}^{2}}-(a+b)x+ab}{{{x}^{2}}-(a-b)x-ab});                                          j) (frac{{{x}^{2}}+{{a}^{2}}-{{b}^{2}}-2bc+2ax-{{c}^{2}}}{{{x}^{2}}+{{b}^{2}}-{{a}^{2}}+2bx-2ac-{{c}^{2}}});

k) (frac{3{{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+4x-5}{6{{x}^{2}}+3x-9})                                            l) (frac{xleft| x-2 right|}{{{x}^{2}}-5x+6})

n) (frac{{{a}^{2x}}-{{b}^{2x}}}{{{a}^{x}}+{{b}^{x}}});                                                          m) (frac{1-{{(2a+3b)}^{2}}}{2a+3b+1})

o) (frac{{{3}^{3x}}-{{3}^{3y}}}{{{3}^{x}}+{{3}^{y}}})                                                           ơ) (frac{{{2}^{4m}}-{{2}^{4n}}}{{{2}^{2n}}+{{2}^{2m}}})

p) (frac{{{a}^{2}}(b-c)+{{b}^{2}}(c-a)+{{c}^{2}}(a-b)}{a{{b}^{2}}-a{{c}^{2}}-{{b}^{3}}+b{{c}^{2}}})              q) (frac{2{{x}^{3}}-7{{x}^{2}}-12x+45}{3{{x}^{3}}-19{{x}^{2}}+33x-9});

u) (frac{{{x}^{3}}-{{y}^{3}}+{{z}^{3}}+3xyz}{{{(x+y)}^{2}}+{{(y+z)}^{2}}+{{(z-x)}^{2}}}(;              ư) (frac{{{x}^{3}}+{{y}^{3}}+{{z}^{3}}-3xyz}{{{(x-y)}^{2}}+{{(y-z)}^{2}}+{{(z-x)}^{2}}})

 

Bài 3: Rút gọn, rồi tính giá trị các phân thức sau:

a) (A=frac{(2{{text{x}}^{2}}+2text{x}){{(x-2)}^{2}}}{({{x}^{3}}-4text{x})(x+1)}( với (x=frac{1}{2})                     

b) (B=frac{{{x}^{3}}-{{x}^{2}}y+x{{y}^{2}}}{{{x}^{3}}+{{y}^{3}}}( với (x=-5,,y=10)

Bài 4:  Rút gọn các phân thức sau:

 a) (frac{{{(a+b)}^{2}}-{{c}^{2}}}{a+b+c}(                                                    

b) (frac{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}-{{c}^{2}}+2text{a}b}{{{a}^{2}}-{{b}^{2}}+{{c}^{2}}+2text{a}c})                 

c) (frac{2{{text{x}}^{3}}-7{{text{x}}^{2}}-12text{x}+45}{3{{text{x}}^{3}}-19{{text{x}}^{2}}+33text{x}-9})

 

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button