Giáo dụcLớp 6

Tổng hợp kiến thức về đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu và tính từ sở hữu

Quà Yêu Thương đã biên soạn và gửi đến các em tài liệu Tổng hợp kiến thức về đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu và tính từ sở hữu dưới đây nhằm giúp các em luyện tập dạng bài tập đọc hiểu chương trình Tiếng Anh 6 và chuẩn bị tốt cho kì thi HK1 sắp tới. Chúc các em học tập tốt.

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG, ĐẠI TỪ SỞ HỮU VÀ TÍNH TỪ SỞ HỮU

1. Lý thuyết

– Đại từ nhân xưng là gì?

Đại tại nhân xưng làm chủ ngữ trong câu.

Ví dụ: – He is a good student in my class.

(Anh ấy là học sinh giỏi của lớp tôi.)

– Lan and Huong like music very much.

(Lan và Hương rất thích âm nhạc.)

– Tính từ sở hữu là gì?

Tính từ sở hữu chỉ sự sở hữu của người hoặc vật.

Ví dụ: — This is my schoolbag and that is your schoolbag.

(Đây là cặp sách của tôi và kia là của bạn.)

– Her bike is old but his bike is new.

(Xe đạp của cô ấy cũ rồi nhưng xe của anh ấy còn rất mới.)

– Đại từ sở hữu là gì?

Đại từ sở hữu thay thế cho tính từ sở hữu + danh từ đã đề cập trước đó.

Ví dụ: — Her house is beautiful but mine is not.

(Nhà của cô ấy đẹp nhưng nhà của tôi thì không.)

– Their school is small but ours ỉs large.

(Trường của họ nhỏ nhưng trường của chúng tôi lớn.)

* Cách thành lập sở hữu cách của danh từ:

– Thêm dấu sở hữu “s” vào sau danh từ số ít và danh từ số nhiều có dạng đặc biệt không tận cùng là (s).

A pupil’s pens: những chiếc bút của một bạn học sinh.

The men’s cars: những chiếc xe ô tô của những người đàn ông.

– Thêm dấu sở hữu “ ’ ” vào sau danh từ số nhiều tận cùng là (s)

These pupils’ pens: những chiếc bút của những bạn học sinh này.

Those students’ bags: những chiếc cặp sách của những bạn sinh viên kia.

*Chú ý:

– Những danh từ số ít có tận cùng là “-s” được thành lập bằng cả hai cách:

The bus’ chairs (những chiếc ghế của xe buýt.)

The bus’s chairs (những chiếc ghế của xe buýt.)

– Nhóm danh từ được thành lập theo cách đánh dấu sở hữu vào danh từ cuối.

John and Brad’s house (nhà của John và Brad.)

Hien, Nga and Linh ’s teacher (thầy giáo của Hien, Nga và Linh.)

2. Bài tập

а. Em hãy chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống.

1. This is_____ (my/I) book and that is (your/ you) ______book.

2. Music is______ (I/ my) favourite subject.

3. _________ (I/ My) want to be a teacher and___ (my/ me) sister wants to be a doctor.

4. Mai likes English but (her/ she) brother doesn’t.

5. (Nam and Lan’s teacher/ Nam and Lan teacher) is very nice and friendly.

б. Hoa’s pencil case ___ (is/ are) blue. (Her/ She) fiends’ pencil cases are violet.

7. (Those student’s school bags/ Those students’ school bags) are very heavy.

8. What is______ (your/ you) father’s job?

_______ (He/ His) is an engineer.

9. How old______ (are/ is)_____ (your/ you) sister?

_______ (She/ Her) is ten years old

10. _______ (The women’s bikes/ The womens’ bikes) are new but_______ (the mens’ bikes/ the men’s bikes) are old.

b. Em hãy chọn một trong 3 phương án sau để hoàn thành câu.

1. The bird sang____ (its/ it/ it’s) happy tune.

2. Listen to____ (her/ hers/ her’s) carefully.

3. ____(His/ He/ She) uncle is a doctor. He is a nice person.

4. That old man is kind to ____ (our/ us/ we).

5. William and Tracy love ____ (their/ theirs/ they) dogs so much.

6. My car is new but ____(her/ hers/ she) is old.

7. The teacher told___ (us/ our/ we) an interesting story.

8. I want to sit between you and ____(he/ him/ his).

9. She has an apple in ____ (she/ her/ hers) hand.

10. Bob and Ted live near ____(them/ their/ they) school.

c. Em hãy điền một đại từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu.

1. ______ am sitting on the sofa.

2. ______ are watching TV.

3. Are____from England?

4. ______ is going home.

5. ____are playing football.

6. ______ is a wonderful day today.

7. ____ are speaking English.

8. Is_______ Kevin’s sister?

9. ____ are swimming in the pool.

10. Are____ in the cinema?

ĐÁP ÁN

a. Em hãy chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống.

1. This is my book and that is your book.

2. Music is my favourite subject.

3. I want to be a teacher and my sister wants to be a doctor.

4. Mai likes English but her brother doesn’t.

5. Nam and Lan’s teacher is very nice and unfriendly.

6. Hoa’s pencil case is blue. Her friends’ pencil cases are violet.

7. Those students’ school bags are very heavy.

8. What is your father’s job?

– He is an engineer.

9. How old is your sister?

– She is ten years old

10. The women ’s bikes are new but the men ’s bikes are old.

b. Em hãy chọn một trong 3 phương án sau để hoàn thành câu.

1. The bird sang its happy tune.

2. Listen to her.

3. His uncle is a doctor. He is a nice person

4. That old man is kind to us.

5. William and Tracy love their dogs so much.

6. My car is new, but hers is old.

7. The teacher told us an interesting story.

8. I want to sit between you and him

9. She has an apple in her hand

10. Bob and Ted live near their school

c. Em hãy điền một đại từ thích hợp vào chỗ trống đế hoàn thành câu.

1. I am sitting on the sofa.

2. We/They are watching TV.

3. Are you/ they from England?

4. He/ She is going home.

5. They are playing football.

6. It is a wonderful day today.

7. We/ They are speaking English.

8. Is she Kevin’s sister?

9. You/ We are swimming in the pool.

10. Are they in the cinema?

……..

Trên đây là toàn bộ nội dung của tài liệu Tổng hợp kiến thức về đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu và tính từ sở hữu, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

  • Bài tập thì hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh 6 có đáp án
  • Bài tập thì hiện tại đơn Tiếng Anh 6 có đáp án

Chúc các em học tốt!

Đăng bởi: Quà Yêu Thương

Chuyên mục: Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button